Kartleggingsfunn for bedre lønnsomhet på byggeprosjekter

Fra venstre: Andreas Andenæs, daglig leder i Christie & Opsahl AS, Geir Vegsund, prosjektleder og Senior Advisor i Converto AS, Bjørn Gjerde, Senior Advisor i Converto AS

Kartleggingsfunn for bedre lønnsomhet på byggeprosjekter

 

Converto har den siste tiden ledet et prosjekt for å kartlegge årsakene til den svake lønnsomheten på byggeprosjekter. Nå er resultatene klare.

 

Rådgivnings- og forvaltningsselskapet Converto i Ålesund har sammen med forskningsinstituttet SINTEF ferdigstilt prosjektet «Nye forretningsmodeller for bygg- og anleggsprosjekter». Tett involvering fra sentrale bransjeaktører i Møre og Romsdal innen totalentreprise, prosjektering, grunnarbeid, betong, elektro og VVS sørget for en god forankring av prosjektet innad i bransjen, sier prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS.

Følgende lokale selskap har vært involvert i tillegg til Converto og SINTEF Manufacturing: Christie & Opsahl AS, Aco Anlegg AS, Dyrøy Betong Ålesund AS, VVS Teknikk Møre AS, ACEL AS og Ose AS.

 

Viktige kartleggingsfunn

o   Prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser, sier Vegsund.

·        For dårlig kravspesifikasjon og mangelfullt tegningsunderlag

·        Underentreprenører involveres for sent

o   Byggherrerollen er viktig, men utøves ulikt og vies for lite oppmerksomhet

o   Samhandlingen i prosjekter er for dårlig

·        Profesjonsmotsetninger mellom prosjekterende og utførende ledd

·        Manglende tillit og respekt mellom partene

·        Parter som kjenner hverandre godt fra før skaper bedre flyt og reduserer usikkerhet og risiko i prosjektet

Kontraktsformer

·        Ingen kontraktsformer har incentiver som stimulerer til kollektiv innsats og lavere totalkostnad

Partnermodeller

·        Liten grad av resultatdeling i byggeprosjekter

·        Innbyrdes «verdikapring» i stedet for god samhandling og verdiskaping for å optimalisere prosjektresultatet

 

I lys av disse funn skisserer rapporten flere konkrete tiltak for å bedre prosjektresultatet, eksemplifisert gjennom følgende «idealprosjekt»:

 

«Det ideelle byggeprosjektet» bør ifølge Vegsund og Gjerde i Converto ha:

·        en byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen

·        involvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle

·        arkitekter og konsulenter med vilje til å investere i egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner

·        integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad

·        en vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidlig involvering av sentrale aktører.  

 

Prosjekteringsfasen avgjørende

– Sammenlignbare byggeprosjekter basert på integrerte prosjektleveranser fra bl.a. Finland viser at det der brukes vesentlig mer ressurser på å klargjøre byggeprosjekter, hvor så mye som 35-45% av tiden går med til forberedelse og planlegging. Prosjekteringsfasen er derfor avgjørende for prosjektresultatet, uten at dette i tilstrekkelig grad ser ut til å gjenspeile seg i norske byggeprosjekter, sier prosjektleder Geir Vegsund.

 

Incentivbaserte kontraktsformer

Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor, avslutter Vegsund.